សាលាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃក្តីសង្ឃឹម “បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ នៅក្នុងភូមិមណ្ឌលបេងខេត្តសៀមរាបបន្តផ្តល់ការអប់រំដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារនិងយុវជននិងឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារក្រីក្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារអ្នកភូមិភាគច្រើនទទួលរងនូវស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចហើយ ភាគច្រើននៃបុរសគ្មានការងារធ្វើ។ បើតាមលោកសុខខេងប៊ុនប្រធានកម្មវិធីនៃសាលាញូវអរសង្ឃឹមសាលាទទួលថវិកាពីអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលអនុវត្តការងារសាងសង់និងថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងសាលានិងសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រមួយចំនួនបន្ថែមលើមូលនិធិ I-Herb Charitable ដែល ផ្តល់ការគាំទ្រប្រហែល ៥០ ភាគរយដោយបន្ថែមថាមានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតដែលមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើវិភាគទាន ៤០ ដុល្លាររៀងរាល់ខែដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់សិស្សនិងអាចឱ្យពួកគេសិក្សា។ លោកប៊ូបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងស្ថាប័នសប្បុរសធម៌នានានៅជុំវិញពិភពលោកផ្តល់ការគាំទ្រដល់និស្សិតដូច្នេះពួកគេអាចទទួលបានការអប់រំដោយឥតគិតថ្លៃនិងធ្វើឱ្យជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here