យោងតាមការបង្ហោះរបស់ហាងលក់សំលៀកបំពាក់រ៉ាយុទ្ធ ហាងល្បីឈ្មោះមួយនេះ នឹងបញ្ចុះតម្លៃលើសំលៀកបំពាក់ នៅក្នុងហាងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ ៧០% ដល់ថ្ងៃទី១៥ កុម្ភៈ ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន។ នេះក៏ចាត់ទុកថាជាដំណឹងល្អមួយ សម្រាប់អ្នកនិយមសំលៀកបំពាក់គ្រប់ម៉ូដគ្រប់ស្ទីលបែបយុវវ័យ នៅក្នុងហាងមួយនេះ នៅគ្រប់សាខា ក្នុងឱកាសបញ្ចុះតម្លៃនេះផងដែរ។ ការបញ្ចុះនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងតែក្នុងពិធីធំៗ ដូចជាចូលឆ្នាំចិននាពេលនេះប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះសម្រាប់យុវវ័យ គឺពិតជាត្រូវចិត្តមិនតិចឡើយ នៅគ្រប់សាខារបស់ហាងរ៉ាយុទ្ធ មុនថ្ងៃ១៥ កុម្ភៈនេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here