លោក ម៉ានុត រាជ ជា តារាសម្តែងដែល ធ្លាប់ មានឈ្មោះ នៅលើសិល្បៈ ច្រើនឆ្នាំមកហើយ ។ លោកនៅតែ បន្តជាមួយការងារសិល្បៈ ដោយភាគច្រើនជាមួយ ការងារខ្លះនៅក្នុងផលិតកម្មចម្រៀង។លោក ម៉ានុត រាជ បានជាប់កុងត្រាជាមួយ ផលិតកម្មហ្គាឡាក់សុី ណាវ៉ាត្រាដោយ ផលិតកម្មនោះ លោកតម្រូវធ្វើមួយចំនួន ដែលផលិតកម្មដាក់ជូន។ ក្រៅពីនោះ លោក អាចនឹងសម្តែង ភាពយន្ត ឬប្រភេទបទចម្រៀង មួយចំនួន ដែលមាននៅទីតាំងដែលលោកធ្វើការ។ តាមរយៈការ កាន់តួនាទីនៅក្នុងផលិតកម្ម ដែលមានគេចាប់អារម្មណ៍ ធ្វើអោយរាជ រិតតែបង្កអោយ អ្នកសិល្បៈចាប់តាមដាន។

លោក ម៉ានុត រាជ ដែលបាត់មុខខកសម្តែងខ្លះៗ បានអោយដឹងថា លោកជាប់កុងត្រាការងារ ក្នុងផលិតកម្មខាងលើ៣ឆ្នាំ ដោយនៅបម្រើការងារ បាន២ឆ្នាំ។ លោកក៏អាចថត សម្តែងនៅផលិតកម្មបាន អាស្រ័យលើពាក្យ ជាក់ស្តែង។ សិល្បៈលោកមមិនទាន់ បោះបង់នោះទេ នៅតែសម្តែង។ គ្រាន់តែពេលនេះលោក មិនអាចចេញទៅថតក្រៅបាន ព្រោះមានកន្លែងជាមួយផលិតកម្មដែរ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here