ការប្រឡងជ្រើសរើស កញ្ញាឯកដ៍ពេញនិយមនៅប្រទេសវៀតណាម បានមកដល់ជាថ្មីទៀតហើយ ព្រមទាំងរកបានស្រីស្អាតឆ្លាតម្នាក់ទៀតក្នុងរដូវកាលថ្មីMISS WORLD VIETNAM ២០២២។ ពលរដ្ឋវៀតណាម បានសារទរចំពោះបេក្ខភាពដែលឈ្នះនេះ។

មានកម្មវិធីជាច្រើនដែលវៀតណាម បានប្រឡងរកសម្រស់ផ្សេងៗគ្នា។ ទាំងបុរសឯក កញ្ញាឯក ត្រូវបានបង្ហាញឡើងយ៉ាងព្រោងព្រាត ។ វេទិកាប្រឡងសម្រស់មួយនេះបានកកើតពេញ ចង់គ្រប់ខែ ហើយគាំទ្រខ្លាំងណាស់ពី ប្រជាជនវៀតណាម។ ពិសេសមិត្តយុវវ័យទាំងនោះ។ ឯអ្នកឈ្នះមកុដឬពានវិញឃើញថាមានភាពឆ្លាតវៃ និងពូកែ និងចេញទៅឆាកអន្តរជាតិក៍ខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយ។

ចំពោះកម្ពុជាយើងវិញ ក៍កាន់តែពេញនិយមការប្រឡង បវរកញ្ញាដែរ ដោយមួយរយៈនេះ សន្ទុះការតាមដានឃើញថាហក់ឡើងបូកទាំងសម្រស់ អ្នកប្រកួតក៍មិនអន់។ កម្ពុជាក៍បានសាងភាពទាក់ទាញ និងឈ្នះពាន លើឆាកអន្តរជាតិមិនអន់ជាងគេមួយរយៈចុងក្រោយនេះ។
ការប្រឡងជ្រើសរើស កញ្ញាឯកដ៍ពេញនិយមនៅប្រទេសវៀតណាម បានមកដល់ជាថ្មីទៀតហើយ ព្រមទាំងរកបានស្រីស្អាតឆ្លាតម្នាក់ទៀតក្នុងរដូវកាលថ្មីMISS WORLD VIETNAM ២០២២។ ពលរដ្ឋវៀតណាម បានសារទរចំពោះបេក្ខភាពដែលឈ្នះនេះ។

មានកម្មវិធីជាច្រើនដែលវៀតណាម បានប្រឡងរកសម្រស់ផ្សេងៗគ្នា។ ទាំងបុរសឯក កញ្ញាឯក ត្រូវបានបង្ហាញឡើងយ៉ាងព្រោងព្រាត ។ វេទិកាប្រឡងសម្រស់មួយនេះបានកកើតពេញ ចង់គ្រប់ខែ ហើយគាំទ្រខ្លាំងណាស់ពី ប្រជាជនវៀតណាម។ ពិសេសមិត្តយុវវ័យទាំងនោះ។ ឯអ្នកឈ្នះមកុដឬពានវិញឃើញថាមានភាពឆ្លាតវៃ និងពូកែ និងចេញទៅឆាកអន្តរជាតិក៍ខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយ។

ចំពោះកម្ពុជាយើងវិញ ក៍កាន់តែពេញនិយមការប្រឡង បវរកញ្ញាដែរ ដោយមួយរយៈនេះ សន្ទុះការតាមដានឃើញថាហក់ឡើងបូកទាំងសម្រស់ អ្នកប្រកួតក៍មិនអន់។ កម្ពុជាក៍បានសាងភាពទាក់ទាញ និងឈ្នះពាន លើឆាកអន្តរជាតិមិនអន់ជាងគេមួយរយៈចុងក្រោយនេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here